Snippety

Wprowadzenie

Tutaj znajdują się snippety, które mogą pomóc tobie w użytkowaniu Tweepy. Możesz także dodać swoje własne snippety lub usprawnić te, które się tutaj znajdują!

OAuth

auth = tweepy.OAuthHandler("consumer_key", "consumer_secret")

# Redirect user to Twitter to authorize
redirect_user(auth.get_authorization_url())

# Get access token
auth.get_access_token("verifier_value")

# Construct the API instance
api = tweepy.API(auth)

FollowAll

Ten snippet będzie obserwował każdego kto obserwuje uwierzytelnionego użytkownika.

for follower in tweepy.Cursor(api.followers).items():
  follower.follow()

Obsługiwanie limitu wartości używając kursorów

Since cursors raise RateLimitErrors while iterating, handling them can be done by wrapping the cursor in an iterator.

Uruchomienie tego snippeta wyświetli listę wszystkich użytkowników których obserwujesz, a którzy sami obserwują mniej niż 300 osób - między innymi by wykluczyć oczywiste spamboty - dodatkowo snippet będzie czekał 15 minut za każdym razem gdy osiągnie limit wartości.

# In this example, the handler is time.sleep(15 * 60),
# but you can of course handle it in any way you want.

def limit_handled(cursor):
  while True:
    try:
      yield next(cursor)
    except tweepy.RateLimitError:
      time.sleep(15 * 60)

for follower in limit_handled(tweepy.Cursor(api.followers).items()):
  if follower.friends_count < 300:
    print(follower.screen_name)